Какви услуги предлага нотариуса ?- Нотариални актове за разпореждане с недвижими имоти - продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, суперфиция и др. Констативни нотариални актове.

- Нотариално удостоверяване на пълномощни, декларации, заверяване на преписи от официални и от частни документи, договори за прехвърляне собствеността на моторни превозни средства и други.

- Удостоверяване на съдържание на документи.

- Брачни договори – имуществени отношения между съпрузи.

- Ипотеки. Учредяване на ипотека. Заличаване на ипотека. Подновяване на ипотека.

- Завещания. Саморъчни и нотариални.

- Съхранение на документи и книжа. Изготвяне на констативни протоколи.

- Връчване на нотариални покани, от служител на кантората.

- Подготвяне, подаване и получаване на Удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване за имот и лица.

- Справка за имоти и лица в информационната система ИКАР.

- Справка за автентичност на легитимиращи документи.

Въпроси на които може да Ви отговори нотариуса.- Определяне на наследствени дялове.

- Суперфиция - Учредяване, запазване право на строеж и договор за строителство. Предварителни договори за учредяване право на строеж и за договор за строителство.

- Установяване пространствения обхват на правото на собственост – идентичност на терена съобразно представената актуална скица с легитимиращите документи.

- Възможно ли е разпореждане с реална част от поземлен имот ?

- Вещноправни последици при наличие на приложен или неприложен регулационен план.

- Правен режим на паркоместата върху терена и в сградата.

- Реституция. Вещноправни проблеми.

За кантората

Нотариалната кантора, работи от 1998 година под ръководство на Димитър Танев, вписан в регистъра на Нотариалната камара под номер 041 с район на действие Районен съд-град София.

Нотариус Димитър Танев и неговия екип - помощник-нотариус, юрист и трима деловодители, винаги се стремят да подходят индивидуално към всеки клиент с необходимото затова внимание и компетентност.

Димитър Танев

Нотариус


Димитър Танев нотариус с рег. № 041 на НК с 30 години юридически стаж , като нотариус.

Ани Груева

Помощник – Нотариус


Ани Груева помощник – нотариус по заместване с 13 години юридически стаж , като помощник-нотариус.

Нотариални такси

Обикновени нотариални такси

1.а Нотариални актове за поправка,
Отмяна на завещания,
Констативни протоколи,
Протоколи за съхранение
30лв.
1.б,в,г Нотариални актове за собственост по ЗСПЗЗ,
Доброволни делби на земеделски земи,
(в случай, че не са минали 5 години от издаване на решението на Поземлената комисия)
20лв.
1.д Констативни протоколи по ТЗ 50лв.
2. Обявяване и връщане на саморъчни завещания,
Протоколи за връщане
10лв.
3. Нотариална покана -
по 20лв. за екземплярите за връчване,
останалите се таксуват като преписи (точка 6 от Тарифата)
20лв. +
(...)
4. Удостоверяване на съдържанието
10лв. за първата страница, за всяка следваща- 2лв.
10лв. +
2лв. + (...) 
5. За удостоверяване на датата и ПОДПИСИТЕ на документи без материален интерес:
5лв. за първия подпис и по 2лв. за всеки следващ.
5лв. + 2лв. + (...)
При преупълномощаване- 10лв. 10лв. + 2лв. + (...)
За документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- за всеки подпис 10лв. 10лв. (+ 10лв.)
При преупълномощаване за документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот- такса в двойния размер на таксата, посочена горе 20лв. (+ 20лв.)
Таксата се събира еднократно при едновременно удостоверяване на подписите, а в противен случай се събира отделно  
6. ПРЕПИСИ- 3лв. за първа страница и 2лв за всяка следваща
Таксата се събира според броя на страниците на първичния документ, от който е снет преписа, а не според броя на страниците на самия препис. Непълна страница се таксува като пълна
3лв. + 2лв. + (...)
7. а. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри - за устна справка 2лв.
7. б. За ДАВАНЕ НА СПРАВКИ по нотариалните книги и регистри- за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване на името на едно лице 10лв.

8. Нотариален акт или Договор за делба

(сборът от А и Б)
Удостоверяван материален интерес A Б
до 100лв. 30лв.  
от 101лв. до 1 000лв. 30лв. + 1,5% за превишението над 100лв.
от 1 001лв. до 10 000лв. 43,50лв. + 1,3% за превишението над 1000лв.
от 10 001лв. до 50 000лв. 160,50лв. + 0.8% за превишението над 10 000лв.
от 50 001лв. до 100 000лв. 480,50лв. + 0.5% за превишението над 50 000лв.
от 100 001лв. до 500 000лв. 730,50 лв. + 0.2% за превишението над 100 000лв.
над 500 000лв. 1530,50лв. +0,1% за превишението над 500 000лв, но не повече от 6000лв.

Според удостоверявания материален интерес

9. -за ДОГОВОРИ и ЕДНОСТРАННИ ИЗЯВЛЕНИЯ с материален интерес и ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ
-за извършване на НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-издаване на ПРЕПИС ОТ САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ,
-за изпълнение на завещание,
-за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОТЕСТ,
-за ПРИЕМАНЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА С ОПРЕДЕЛЕН МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС,
-за УДОСТОВЕРЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО на частни документи с определен материален интерес
50% от таксата по т.8, но не по- малко от 30лв.
10. За удостоверяване на ДАТАТА И ПОДПИСИТЕ на ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС, неподлежащ на вписване 30% от таксата по т.8
11. За извършване на ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и ДОГОВОРИ ЗА МПС таксата по т.8
12. Такса за заверка подписите и датата на едностранни изявления с материален интерес, (например МОЛБИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИПОТЕКИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД) 15% от таксата по т. 8, но не по- малко от 25 лв.
13. За управление на имуществото върху брутния месечен доход 20% за всеки месец, но не по- малко от 50 лв.

Според изразходваното време

14. За устен правен съвет или консултация 8 лв/час
15. За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15лв/час
16. За справки, набавяне на документи, книжа и други 5лв/час

За изготвяне и проверка на документи

17. Проект на нотариален акт за поправка, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба- декларация за обстоятелствена проверка таксата по т.1
18. Проект за НОТАРИАЛНА ПОКАНА таксата по т.3
19. Изготвяне на проект на документ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.4
20.а проект НОТАРИАЛЕН АКТ таксата по т.8
20.б проект на нотариално завещание и ДОГОВОР С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС таксата по т.11
21. изготвяне на проект на документ по ТОЧКА 12 таксата по т.12
22. за ПРОВЕРКА на изготвен от страните проект на документ се събира съответната такса по т.17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно разликата, когато има такава такса по т.17-21

Допълнителни нотариални такси

23. ЗАВЕРКА ИЗВЪН НОТАРИАЛНАТА КАНТОРА – върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
23.а в работно време 25%
23.б в нотариалната кантора в неработно време 25%
23.в извън нотариалната кантора в неработно време 50%

Авторски публикации

Предлагаме на вниманието на всички юристи, книги на нотариус Димитър Танев и книги с негово участие, свързани с въпроси на правоприлагането в областта на вещното и наследствено право в България под формата на приложен коментар и статии.

Контакти

Нотариална Кантора
ул. "Струмица" №8
1000 София, България
Тел.: (+359 2) 986-40-17
Тел/Факс:(+359 2) 987-98-84
E-mail: tanevn@abv.bg